Irina Nechit - Irina Nechit. Revista Porto-Franco Nr. 191/2012
Porto-Franco