CARTEA DE POEZIE

POETICI ALE INCONGRUENŢELOR EXISTENŢIALE


Două poete,două destine diferite,se furtunilelizvorăte din nori răzvrătiti.(Aertopit) intersectează simbolic pe tărâmul poeziei ultimilor doi ani. Este vorba despre poetele Aline Marieta Ion - (Brăila) şi Liliana Hinoveanu, (Craiova) care manifestă aceeaşi vocaţie pentru procesarea propriilor trăiri, în lumina unei sensibilităţi receptive la stimulii înaltelor vibraţii universale.
În volumul "Mărgele de nisip", Editura Eurostampa,Timişoara, 2016, pentru Alina Marieta Ion, poezia devine o modalitate de eliberare a eului lăuntric şi de expansiune graduală a imaginaţiei către miracolul suprem al existenţei Universului: Nu mai fac nimic,/doar mă mut/dint-un vis in altul/pănă când am să ajung/să-i zic lui Dumnezeu/Tot.(Practica incertitudinii) Augmentarea propriilor trăiri şi senzaţii se conjugă, în acelaşi timp, cu o doză uriaşă de luciditate, ce dinamizează, multiplică şi diversifică perspectiva, punând în valoare conotaţiile bogat nuanţate ale textului. Alternanţa, coincidenţa sau stratificarea planurilor generează tabloul impresionant al vizionarismului poetei, care antrenează imaginile grandioase ale spectacolului cosmic, creând inedite paralelisme cu temeritatea aspiraţiilor personale: Este frumoasă lumina/cum vine de sus/peste brate intoarse de la tine,pe fată./Aşa se văd stăncile /inzăpezite pănă-n găt/şi bubuie-n cap furtunilelizvorăte din nori răzvrătiti.(Aer topit)
Lirica aceasta, de sondare a înăllimilor abisale, acaparează, în egală măsură, intimitatea structurii emoţionale fiinţale, pe un traseu al reprezentărilor binare, scindate între reperele cu valoare particulară şi cele generalizante. Uneori, claritatea percepţiei se tulbură, se dispersează în marasmul fantomatic al incertitudinii, cu aneantizarea existenţei sub teroarea curgerii eterne a timpului, care amalgamează uniformizează contururile tuturor lucrurilor: De când ştiu eu aceste maluri,/oamenii s-au amestecat cu fluviul/pănă când s-au făcut glod/puncte fine pe o linie/in curgerea lumii inghitite de apă. (Pe Istter in jos) Versurile albe, dispuse sugestiv în trepte descendente, susţin vizual ideea descompunerii şi alunecării în nefiinţă.
Cealaltă poetă, Liliana Hinoveanu, trăieşte coşmarul unor scenarii apocaliptice, plasate pe tărâmul insecurizant al primejdiei, într-o atmosferă apăsătoare angoasantă. În volumul Camera Dezastru, Editura Aius, Craiova, 2015, sunt pregnante stările de nimicitoare, ale eului, încarcerat de presentimentul unui dezastru colosal: totul se prăbuşeşte /sub ochii vicleni ai hienelor flămănde/simt cum muşcă din noi/pănă când tipătul coiotilor va da/stingerea. (La stingerea luminii)
Este copleşitoare acestă obstinată strădanie de eliberare a sufletului de sub demonii neliniştilor ancestrale: strangulate cu laţul subţire al trădării/ aşteptând să treacă linia de sosire/eunuc la uşa trupului/ascult cum se imbracă melcii//cu rănile melelle ascund in cochiliile/cenuşii/pregătindu¬le pentru ospăţul pantagruelic/al femeii cu ochii de sticlă/când şuieratul şarpelui imbie cu venin/ anotimpul pierdut. (lubirile mele s-au sinucis azi¬noapte) În continuare, poeta schiţează într-un gest eliberator,desenul sumbru al fantasmelor personale, declanşate de coşmarul trădărilor sau al iubirilor neîmplinite: distanţa dintre noi se multiplicarn intrebările pe care nu mi le-ai pus niciodată/ventilatorul imprăştie pene colorate in roşu/strident/straturi subţiri acoperind somnul zbuciumat al dorinţei//mâinile mele/harpoane de prins rechini/te caută prin toate mările supuse tluxului şi/refluxului. (Numai seara)
La ambele poete se observă aceeaşi tentaţie de regândire a realităţii, în lumina preexistentului primordial, prin redescoperirea modelelor iniţiale de armonizare a incongruenţelor şi de integrare a diferenţelor particulare în structura omogenă a marelui TOT universal.