VALENTINA BALABAN- lirismul proiecţiilor cathartice

Volumele de versuri ale VALENTINEI BALABAN nuanţează şi diversifică ansamblul liricii actuale, printr-o notă de pregnantă originalitate, vădind un remarcabil simţ ordonator al stimulilor referenţiali, redistribuiţi în zona imaginarului, într-o perfectă dispunere geometrică a detaliilor, de ordin tematic, stilistic sau lexical
Ultima apariţie editorială, SFERE DE VIS, Editura Lucas, Brăila, 2016, ne propune o abordare inedită a conceptului poetic, perceput ca o forţă izvoditoare de limpeziri interioare ale unei individualităţi creatoare, vegheată de un spirit cathartic atotstăpânitor. În consens cu viziunea estetică a poetei, fiecare poem apare ca o construcţie unitară, proiectată în lumina unei dinamici ascendente, pomindu-se de la o idee fundamentală, ce constituie punctul de sprijin al întregului eşafodaj textual.
Din punct de vedere stilistic, observăm că poezia VALENTINEI BALABAN ceme într-o poveste nouă, vraja ezoterică a (des)cântecului popular, remodelat de alchimia versificaţiei modeme: Pe-unfluviu de rai/Aripă de plai/Peştişor de aur/ Biruind balaur.//În coadă de peste-/Semn divin...fireşte! /Coastă din Carpaţi/Din mare săraţi.// Undiţe,momeli,/Pofte şi măcel,/Solzii crenelaţi/ Duşmanii blocati./Chiar însângerat,/Tu ai înotat/Peşte de răscruce/Primitor şi dulce! (Pe-o gură de rai..) Curgerea în cascadă a cuvintelor, articulate în incantaţii sacadate, prin dezmembrările sintactice ale enunţurilor, private de prezenţa predicatelor, generează densitatea uluitoare a grupurilor nominale, cu valoare descriptivă, care stau la baza unui imagism fabulos.
VALENTINA BALABAN reconstituie în meandrele echilibrului nestatornic al unui joc imagistic imprevizibil, traiectoria oscilantă a antinomiilor temporale (trecut/prezent) şi spaţiale (cer/pământ). Autoarea acestui volum demonstrează abilităţi remarcabile, privind tehnica aducerii în scenă şi a combinării reprezentărilorficţionale. Rezultă o lume fabuloasă, populată de visuri, aspiraţii şi himere contrariante. Traseul imprecis al unui desen-parabolă marchează grafica haotică a tabloului de ansamblu, ce derivă din ideea preexistentului originar: Din sfera energiilor prelinse/Călire-n timpul omului-lumină/Orbite din tărâmuri neînvinse,/În hora nemuririi, puls in final / Sfere de vis, clipiri-ncolţite/ Eterul... unealtă creatoare/Valsul iubirii-n păcate boltite,/Rebeli decăzuţi din candoare///O sferă terrană, column de mamă,/Hallouri iscate-n amurguri... (Sfere de vis) Aşadar, lirica VALENTINE BALABAN aduce în prim- plan proiecţiile fantasmatice ale unei realităţi apropriate de eul subiectiv, printr-un inedit proces de filtrare a percepţiilor, de remodelare şi de transferare a sugestiilor de la concret, la abstract. Jocul acesta între determinatul obiectiv şi indeterminatul subiectiv experimentează formula coexistenţelortranzitorii, punând sub semnul egalităţii noţiuni disjuncte, în total dezacord cu logica obişnuită: Dimensiunea erelor, sferelor/În lumea clipelor, misterelor/În văpaia timpului, gândului,/Altemanţa scopului, chipului/Spre pecetea iubirii, fericirii/Din balsamul păcii, mântuirii/În clepsidra firilor, sclipirilor/Dimensiunea erelor, efemerelor. (Dimensiunea erelor)
Un impresionant autoportret sugerat într-un discurs confesiv, de-o sinceritate tulburătoare, plasează în astral viziunile acestei poete, avide de sacralitate: Sunt un licăr scos din Mare/Oglindit din zare-n zare/Drămuită-n întâmplării/Cu foc viu, rugă-n visări/Descântată-n mirungere/Mistuită-n dor şi plângere/Voi, urmaţi stingerii mele,/Mă găsiţi privind spre stele,/Prin poeme... fiu spre fii/Rug celest spre¬a nemuri. (Licăr)
Tmpletind în fiinţa unică a poeziei sale, melosul cântecului strămoşesc cu puterea cuvântului zămislitor de viaţă, această poetă a găsit calea cea dreaptă către împlinirea destinului său.