O carte aşteptată

Un volum onorabil despre viaţa şi opera
lui Nichifor Crainic

O ediţie specială a Salonului literar Axis Libri al Bibliotecii "V. A. Urechia" a adus recent lansarea unei cărţi dedicată figurii teologului, ziaristului şi omului politic controversat, ministrului, victimă a închisorilor comuniste, Nichifor Crainic. Este vorba despre cartea "Nichifor Crainic - Lumini şi umbre: O biografie", semnată de părintele Stelian Spînu, profesor la Seminarul Teologic "Sf. Andrei" din Galaţi, volum apărut la Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2013, de fapt teza de doctorat a acestuia. Sarcini profesionale m-au făcut să fiu prezent la Iaşi în aceeaşi seară, dar prin bunăvoinţa autorului, am primit volumul cu pricina pe care l-am devorat cu pasiune. Ştiu că la lansare printre cei care au apreciat oferta de carte, directoarea adjunctă a Bibliotecii, Letiţia Buruiană, observa, făcând comparaţie cu opera unui cărturar gălăţean dispărut, istoricul Paul Păltănea, că dacă înaintaşul a combinat rigoarea ştiinţifică şi talentul scriitoricesc, autorul de faţă probează mai întâi harul literar. Pornind de la amintirile teologului dispărut, notate de acesta "cu o uimitoare forţă de seducţie a cititorului", după cum observa autorul volumului de faţă, a fost nevoie de şase ani de muncă "într¬o cercetare lipsită de părtinire - într- un periplu lucid pentru conturarea elementelor reale care i-au însoţit existenţa. Pe lângă cunoaşterea vieţii sale particulare, am făcut lungi incursiuni în opera sa literară şi teologică, care scoate în evidenţă o personalitate complexă, cu rol de¬terminant în cultura română din perioada interbelică." O adevărată aventură existenţială a unui gânditor, filosof (creator al curentului gândirist), arestat şi în timpul dictaturii carliste, condamnat de comunişti, în contumancie, în timpul procesului aşa-numitului lot al "ziariştilor fascişti", alături de Radu Gyr, Pamfil Şeicaru şi alţii, ascuns sub nume fals, alegând apoi să se predea şi îndurând peste un deceniu de detenţie.
Este vorba despre cel mai mare poet român creştin şi unul dintre cei mai mari poeţi creştini ai lumii. A fost Profesor universitar, academician şi ziarist. Opera sa poetică este completată de opera eseistică şi mistică. Prelegerile sale universitare îi înălţau pe auditori la ceruri. Este reprezentantul tradiţionalismului şi orientării spre Bizanţ. Filiaţia bizantină ca trăsătură spirituală a neamului românesc este structurală şi nimeni nu o poate contesta. Nici orientarea spre cultura
franceză, nici aplecarea spre nemţi ori ruşi nu egalează forţa cu care substanţa noastră spirituală se simte ortodox - bizantină. Acest as pect l-a susţinut Nichifor Crainic în întreaga sa operă, contribuind în plus la reabilitarea Bizanţului, atât de nedrept calomniat în Occidentul de după Revoluţia franceză. El era de altfel ortodox convins şi adversar al catolicismului.

Pentru ideile sale, Nichifor Crainic a suferit o îndelungată detenţie, în timpul căreia a compus în memorie numeroase poezii. Acestea au ajuns şi afară, unde au circulat ilegal. Acest om de o remarcabilă sensibilitate era dublat de un senzorial nestăpânit. Datorită respectului pentru opera sa şi pentru suferinţa îndurată nu vom vorbi despre slăbiciunile lui omeneşti. Trecându-i în revistă biografia menţionăm că marele teolog şi filozof s-a născut pe 22 decembrie 1889, anul morţii Luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu, în Bulbucata, judeţul Vlaşca (unitate administrativă din perioada regatului României având ca vecinătăţi Teleormanul, Argeşul, Dâmboviţa şi Bulgaria) sau Giurgiul de astăzi cu aproximaţie, într-o familie de oameni simpli. O nouă perspectivă i se deschide tânărului Ion Dobre odată cu accederea la seminarul teologic central din Bucureşti, pas făcut la determinarea imuabilă a tatălui său, unde spera să se împlinească şi să înţeleagă "comportamentul omului religios" al lui Mircea Eliade. În sprijinul părintelui trudit, la îndemnul lui Constantin Vuiescu, D. Theodorescu şi I. Popescu-Pasărea, Nichifor Crainic devine unul din litografii seminarului, ducând la bun sfârşit şi monografia satului său natal, ori petrecea vacanţele de vară ca agent fiscal, încercând din răsputeri să-şi învingă soarta de om sărac şi să uşureze povara de pe umerii tatălui său. După terminarea seminarului în 1912, cu media generală 8.0015, se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, unde spera s㬺i clarifice şi să-şi fundamenteze concepţia teologică a dogmelor însuşite, dar care în nenumărate rânduri i-au produs adevărate "crize dogmatice", după cum singur mărturiseşte. Perioada studiilor de la Viena reprezintă un mo¬ment de răscruce pentru gânditorul nostru, pe de o parte devine leac pierderilor recent suferite, anume moartea martirului său tată şi divorţul de prima lui soţie, pe de altă parte devine un imbold puternic, alimentat de prietenia cu oamenii de cultură ai vremii, dar în special cu Lucian Blaga şi Alexandru Busuioceanu, care îi vor alimenta geniul creator în poezie, proză, teologie, filosofie, artă, publicistică, fiind unul din cei mai prolifici autori interbelici. Scriitor cu înclinaţii sămănătoriste, exprimând legile nescrise ale satului în care s-a născut, Nichifor Crainic trece ulterior spre un alt nivel al înţelepciunii culturale prin gândirism, realizând o măreaţă unire dintre românismul sămănătorist şi spiritul legii gândiriste, pornind de la zămislire la împlinire, de la gând la faptă, realizând o pătrundere în tainele profunde ale culturii româneşti cum numai el singur a ştiut-o. Prin înzestrarea lui specială, avea să producă mutaţii nu doar în literatură, artă, poezie sau publicistica vremii, ci avea să dea naştere unei
noi configuraţii ideologice în universal teologiei şi misticii creştine cu care intrase în conflict de interese încă de pe băncile Seminarului Teologic Central din Bucureşti. Prin specificitatea întregii sale opere brazdate de teologie şi mistică ca de un fir roşu impregnat de Mesianitate şi teandrie, Nichifor Crainic rămâne un fenomen cultural naţional singular, un tezaur cu vădite efervescenţe tradiţional-creştine, a cărui valoare, dacă va fi pe deplin studiată, va dăinui să lumineze orizonturile întregii societăţi româneşti. Formula de succes a lui Nichifor Crainic este formula de succes a creştinismului primar, care a reuşit să cucerească lumea prin mesajul său divin, înlăturând monopolul pe care uneori l-au impus unii capi ai Bisericii în ce priveşte Persoana lui Hristos şi dăruindu-l ca Ideal tuturor românilor ortodocşi. Opera teologică a lui Nichifor Crainic se dovedeşte a fi o enciclopedie hermeneutică nu doar pentru teologia românească interbelică, de altfel firavă fără personalitatea gânditorului nostru ci şi pentru teologia românească ulterioară cât şi pentru teologia modernă în sânul căreia aduce idei de o forţă nemaiîntâlnită până la el având valenţe deosebite cu teologia rusă, teologia greacă şi teologia mistică germană. Dragostea şi devotamentul pentru studiul filosofiei, al teologiei şi al misticii ca principale trăsături ale operei marelui gânditor au făcut din autorul nostru un compendiu de urmat pentru întreaga pleiadă pe care a precedat-o, începând cu Nicolae Mladin, Ioan Gh. Savin, Dumitru Stăniloae, Andrei Scrima până la Ioan I. Ică junior, care îi şi dedică o remarcabilă reeditare a cursurilor de mistică.
Nichifor Crainic a fost, în cele din urmă, un gânditor creştin ortodox. Dar a fost nu numai un gânditor al ortodoxiei, ci şi un trăitor al ei. Gândirea şi simţirea lui creştină poartă o pecete românească, ceea ce face din scrisul lui Crainic o mărturie a spiritualităţii româneşti, care e o sinteză între credinţa ortodoxă tradiţională şi calităţile specifice ale poporului nostru, determi¬nate de originea, de spaţiul şi de istoria lui. Poezia lui Crainic nu e nici ea o poezie a unor simţiri gen¬eral umane, şi în acest sens, o poezie "abstractă", ci o poezie care exprimă viaţa spirituală concretă a poporului român. Poezia lui poate fi considerată, de aceea, ca expresia spiritualităţii concrete a acestui popor. Însuşi titlul unuia din eseurile sale, tipărit în "Gândirea" exprimă această calitate a poeziei sale: Iisus în ţara mea. S-ar putea spune că Nichifor Crainic este poetul nostru creştin prin excelenţă, cum este Paul Claudel poetul creştin francez prin excelenţă, sau Rainer Maria Rilke poetul creştin german prin excelenţă. Cum putem spune, aspect remarcat cu justeţe şi de Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAIE, că poezia de cea mai profundă spiritualitate românească s-a născut în închisoare şi credem că şi alte opere importante au fost fructul meditaţiei din această perioadă de grele suferinţe a multor spirite alese ale poporului român.
Născut ca un necunoscut, venit parcă din negura istoriei, cenzurat înainte de a se stinge, ignorat dar indispensabil culturii şi teologiei româneşti, Nichifor Crainic îşi aşteaptă încă o imparţială judecare, contribuţia sa la fenomenul neopatristic ce lua naştere în sânul revistei "Gândirea" şi strălucea prin elocvenţa teologică a părintelui Stăniloae, fiind distinctă de acesta, proprie şi inegalabilă. Un teolog deplin, deşi fără doctorat ca şi Vladimir Lossky, cel refugiat la Paris, Nichifor Crainic merită o mai multă atenţie din partea culturii româneşti dar şi a teologiei de pretutindeni, ortodoxe sau nu, întemeietorul Gândirii fiind un fenomen al teologiei patristice şi filocalice ce prinde mai apoi un sublim contur la părintele Dumitru Stăniloae. Prin volumul la care facem referire, Stelian SPÎNU tocmai asta a făcut, opinia public trebuind a-i fii recunoascătoare.
În final se cuvin spuse câteva cuvinte şi despre prozatorul I. OPRIŞAN, cel care semnează un scurt, dar cuprinzător text, pe coperta 4 a volumului recenzat, mai ales că dintre cercetătorii literaţi puţin comentaţi, dacă nu ocultaţi, niciunul nu desfăşoară, din câte ştiu, o atât de prodigioasă şi complexă activitate ca Ionel OPRIŞAN. Istoric literar cu dublă vocaţie, de exeget şi de scotocitor de documente, autor de monografii (Sadoveanu, Haşdeu) şi micromonografii ("Cariatide literare") şi întreprinzător de anchete (Blaga şi Călinescu în rememorări ale unor contemporani), propunător al unei "istorii a literaturii române în evocări" şi semnalator de relaţii şi asemănări între periodice româneşti şi germane din secolul al XIX-lea, întocmitor de felurite ediţii, cu prefeţe, postfeţe sau ample studii introductive (Haşdeu, M. Sadoveanu, I. M. Sadoveanu, G. Călinescu, Pamfil Şeicaru, Ovidiu Papadima, Theodor T. Burada ş. a.), el nu s-a cantonat doar în teritoriul literaturii culte, nici numai în cel al culturii scrise; şi l-a apropriat şi pe cel al literaturii populare, cu etnologie şi etnografie cu tot. Activitatea lui scriptică e dublată de una de promovare şi stimulare a culturii, materializată îndeosebi într-o susţinută producţie editorial de ţinută. Cele trei edituri ale sale, "Saeculum I. O", "Vestala" şi "Saeculum vizual" (n.a. la aceasta apărând excepţionalul volum semnat de Stelian SPÎNU, "Nichifor Crainic-lumini şi umbre. O biografie") lansează constant cărţi diverse de profil umanistic, de la dicţionare la memorialistică, de la sinteze la bibliografii. Norocul cititorului este că aceste două spirite s-au întâlnit dând naştere unei prime "imagini complexe a personalităţii lui CRAINIC, în contextual epocii, îmbiind la o nouă rejudecare a întregii sale contribuţii literare, publicistice, politice şi teologice".
În concluzie, ceea ce dă valoare inestimabilă acestui volum este unicitatea sa, fapt remarcat şi de un Dumitru MICU, Stancu ILIN şi Pavel ŢUGUI, referenţii tezei de doctorat. Mai există o monografie CRAINIC a profesoarei Geta PÂRVĂNESCU din Oradea, care repovesteşte însă ceea ce CRAINIC a povestit deja în amintiri.

Pompiliu COMŞA, Universitatea "Apollonia" Iaşi